ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на уебсайт https://www.soitron.bg/bg/ 
Последно изменение: 01.06.2023 г.

1. Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашите имена, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.под.

2. Как обработваме Вашите лични данни?

Ние от „СОИТРОН“ ЕООД – администраторът на сайта https://www.soitron.bg/bg/ не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените в тази политика за поверителност цели.
Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

3. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

С оглед използването на бисквитки – задължителни и такива, за които сте дали изрично съгласие да се използват, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:
1) IP адрес;
2) Дата и час на заявката;
3) Разликата във часовата зона до средно време в Гринуич (GMT);
4) Съдържание на заявката (конкретна страница);
5) Код на статуса на достъп / HTTP статус;
6) Количеството прехвърлени данни във всеки отделен случай;
7) Уебсайт, от който идва заявката;
8) Браузър – вид;
9) Операционна система и нейният интерфейс;
10) Език и версия на софтуера на браузъра.
Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при извършване на посещение на https://www.soitron.bg/bg/ и използването на бисквитки – задължителни и такива, за които сте дали изрично съгласие да се използват.
От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

4. Използване на Началната страница на https://www.soitron.bg/bg/:

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт https://www.soitron.bg/bg/ със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни:
 „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Моля, вижте нашата политика за използване на бисквитките за повече подробности.

5. На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. „СОИТРОН“ ЕООД ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.
(1) Преобразуване на търговско дружество и изкупуване на дялове:
Във връзка с преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи, „СОИТРОН“ ЕООД ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към приобретателя на тези дялове или активи, и така както е необходимо за прехвърляне на собствеността, след като получаващата страна се съгласи да обработва към Вашите лични данни и да прилага нужните мерки за тяхната защита по начин, който съответства на приложимото българско и европейско законодателство.
(2) Компетентни органи на власт:
Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, „СОИТРОН“ ЕООД ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.

6. Обработване на лични данни на деца:

„СОИТРОН“ ЕООД не събира и не обработва лични данни на деца под 14-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

7. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):

„СОИТРОН“ ЕООД не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

8. Сигурност на данните Ви:

„СОИТРОН“ ЕООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани със „СОИТРОН“ ЕООД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, „СОИТРОН“ ЕООД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

9. Какви са Вашите законови права?

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които „СОИТРОН“ ЕООД извършва, предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. „СОИТРОН“ ЕООД уважава Вашите индивидуални права и ще отговоря винаги на Вашите въпроси и запитвания, касаещи начините, по които ние обработваме получените от Вас лични данни.
Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:
Право на достъп на субекта до данните (съгласно чл. 15 от Общия регламент за защита на личните данни – ОРЗЛД)
1. Субектът на данните има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:
a) целите на обработването;
б)  съответните категории лични данни;
в)  получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
г)  когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
д)  съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
е)  правото на жалба до надзорен орган;
ж)  когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
з)  съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗЛД, и поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.
2. Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции по член 46 от ОРЗЛД във връзка с предаването.
3. Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, администраторът може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго.
4. Правото на получаване на копие, посочено в параграф 3, не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
I. Право на коригиране (съгласно чл. 16 от Общия регламент за защита на личните данни)
Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
II. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) (съгласно чл. 17 от Общия регламент за защита на личните данни)
1. Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
2. a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б)  субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗЛД, и няма друго правно основание за обработването;
в)  субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗЛД и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗЛД;
г)  личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
д)  личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
е)  личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от ОРЗЛД.
2. Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно параграф 1 да изтрие личните данни, той, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, доколкото обработването е необходимо:
4. a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б)  за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от ОРЗЛД
г)  за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от ОРЗЛД, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или
д)  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
III. Право на ограничаване на обработването (съгласно чл. 18 от Общия регламент за защита на личните данни)
1. Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:
2. a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
б)  обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
в)  администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗЛД в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
2. Когато обработването е ограничено съгласно параграф 1, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.
3. Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването съгласно параграф 1, администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.
IV. Право на преносимост на данните (съгласно чл. 20 от Общия регламент за защита на личните данни)
1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:
2. a) обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗЛД или на договорно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗЛД; и
б)  обработването се извършва по автоматизиран начин.
2. Когато упражнява правото си на преносимост на данните по параграф 1, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
3. Упражняването на правото, посочено в параграф 1 от настоящия член не засяга член 17. Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.
4. Правото, посочено в параграф 1, не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
V. Право на възражение (съгласно чл. 21 от Общия регламент за защита на личните данни)
1. Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от ОРЗЛД, включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
2. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
3. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
4. Най-късно в момента на първото осъществяване на контакт със субекта на данните, той изрично се уведомява за съществуването на правото по параграфи 1 и 2, което му се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация.
5. В контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕО, субектът на данните може да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани средства, като се използват технически спецификации.
6. Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от ОРЗЛД, субектът на данните има право, въз основа на конкретното си положение, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.
VI. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране (съгласно чл. 22 от Общия регламент за защита на личните данни)
1. Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.
2. Параграф 1 не се прилага, ако решението:
3. a) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни и администратор;
б)  е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата и свободите, и легитимните интереси на субекта на данните; или
в)  се основава на изричното съгласие на субекта на данни.
3. В случаите, посочени в параграф 2, букви а) и в), администраторът прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните интереси на субекта на данните, най-малко правото на човешка намеса от страна на администратора, правото да изрази гледната си точка и да оспори решението.
4. Решенията по параграф 2 не се основават на специалните категории лични данни, посочени в член 9, параграф 1 от ОРЗЛД, освен ако не се прилага член 9, параграф 2, буква а) или буква ж) и не са въведени подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните интереси на субекта на данните.
VII. Право на подаване на жалба до надзорен орган (съгласно чл. 77 от Общия регламент за защита на личните данни)
1. Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на ОРЗЛД.
2. Надзорният орган, до когото е подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултата от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно член 78 от ОРЗЛД.
VIII. Право на оттегляне на съгласие
Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, администраторът трябва да е в състояние да докаже, че субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това.
Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му. За да оттегли съгласие, субектът на данни би могъл да влезе в контакт с Администратора като използва един от посочените начини за връзка:
1. Като изпрати имейл с описание на оттеглянето на съгласие на адрес dpo-soitron@popovarnaudov.bg;
2. Като изпрати писмено заявление за оттегляне на съгласие до Администратора на адрес: София 1766, район „Витоша“, „Екс Ес Тауър“, ул. „Панорама София“ № 5, като изрично посочи на самия плик: „Оттегляне на съгласие съобразно Регламента за защита на личните данни“.
Всички съобщения и изявления относно приложимите права на субекта на данните се предоставят безплатно от Администратора. Ако обаче заявлението е явно неоснователно или неподходящо, по-специално поради това, че то се повтаря, Администраторът има право да начислява разумна такса, като взема предвид административните разходи, свързани с предоставянето на исканата информация. В случай на повторно заявление за копие на обработваните лични данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса за административни разходи.
Обратна връзка (отговор), както и, когато е уместно, информация за предприетите мерки, се осигурява от Администратора възможно най-бързо и не по-късно от един месец. На Администратора може да бъде разрешено да удължи срока за отговор с още два месеца, при определени възпрепядстващи обстоятелсва, предвид сложността и броя на получените заявления. Администраторът информира субекта на данни за удължаването на срока за отговор и посочва причините за забавянето.

10. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сме получили вследствие на използването на бисквитки на https://www.soitron.bg/bg/ за сроковете, които изрично са посочени в Политика за бисквитките на уебсайт https://www.soitron.bg/bg/

11. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата, посочена като „Последно изменение“ по-горе в документа.

12. Данни за контакт:

„СОИТРОН“ ЕООД, ЕИК 202463853, Адрес: гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, „Екс Ес Тауър“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 1 , e-mail: dpo-soitron@popovarnaudov.bg

ИНФОРМАЦИЯ

относно дейностите по обработване на лични данни
на клиентите на „СОИТРОН“ ЕООД
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започна да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

I. Кои са Вашите законови права съгласно Общия регламент за защита на данните:

С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на „СОИТРОН“ ЕООД („Дружеството“), най-учтиво Ви каним да се запознаете с правата си съгласно Общия регламент за защита на данните, а именно:
1. При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
2. Вие имате право да изискате от „СОИТРОН“ ЕООД да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;
3. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на Дружеството и които то обработва, при положение че спрямо „СОИТРОН“ ЕООД не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, докато трае договорното Ви правоотношение със „СОИТРОН“ ЕООД, както и определен срок след това (вижте по-долу в следващия раздел), тъй като обработването на лични данни е нужно за изпълнение на задълженията на Дружеството по сключения договор;
4. Ако сте ни дали Вашето информирано съгласие да обработваме данните Ви за целите на директния маркетинг или друга цел, то Вие имате правото да оттеглите даденото съгласие и да поискате от нас незабавно да изтрием Вашите лични данни от нашите бази данни.
5. Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин, както и да поискате ограничаване на обработването от наша страна;
6. При спор с Дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.
N.B.! Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до централата на Дружеството в гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, „Екс Ес Тауър“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 1.

II. Цел и основание на обработването. Срокове на съхранение на данните:

А) Вашите лични данни ще бъдат обработвани, в това число и съхранявани от Дружеството единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и „СОИТРОН“ ЕООД, както и за изпълнение на законови задължения, приложими спрямо Дружеството.
Б) Правното основание за обработване на личните Ви данни от страна на „СОИТРОН“ ЕООД е: (1) съществуването на договор (напр. за продажба/услуги и/или за изработка) между страните, както и (2) изпълнение на законово задължение по българското законодателство, което се прилага спрямо „СОИТРОН“ ЕООД като данъчен субект, регистриран в Република България. В случаите на обработване на данните Ви за целите на директен маркетинг, основанието е Вашето доброволно и информирано писмено съгласие, ако желаете да го предоставите.
В) Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на:
– за данни, съдържащи се в счетоводни документи – 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
– за данни, съдържащи се във всички останали документи, включително записи в електронни системи и хартиени архиви – до 5 (пет) години, считано от датата, на която са прекратени договорните отношения между Вас и Дружеството;
– за целите на директния маркетинг – до изрично оттегляне на съгласието Ви за това.
Г) Видеонаблюдение:
С оглед защита на Вашата безопасност, а също така и за защита на правата и законните интереси на „СОИТРОН“ ЕООД в помещения, на територията на които Дружеството осъщствява дейност, се извършва постоянно видеонаблюдение. Моля обърнете внимание, че в помещенията, в които е въведено видеонаблюдение, или непосредствено пред тези помещения, има монтирана информационна табела с текст, предупреждаващ за това обстоятелство. Записите от камерите ще се съхраняват в специално предназначени за целта  помещения със защитена база данни, като достъп до тях ще имат само оправомощени лица, които извършват охраната на обекта, а при необходимост достъп до видеозаписите се предоставя и на компетентните органи, в случай на извършено престъпление или съмнение за такова. Видеозаписите подлежат на автоматично изтриване най-късно две седмици, след като са направени, освен в случаите когато те съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление, в който случай спрямо нас се прилага задължение да ги съхраняваме по-дълго време.

III. Предаване на Вашите лични данни на държавни органи и трети лица:

Моля имайте предвид и това, че „СОИТРОН“ ЕООД предава Вашите лични данни единствено на следните категории лица:
1. на компетентните държавни и общински органи за целите на данъчния контрол;
2. специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на самата техническа поддръжка – същите имат единствено достъп до Вашите данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт;
3. на куриери и дружества, осигуряващи превозни услуги за целите на изпълнение на задължение за доставка по сключения договор между Вас и Дружеството.

IV. Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас:

Уведомяваме Ви, че „СОИТРОН“ ЕООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на Дружеството на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни или договорни задължения.

V. Контакти на администратора на лични данни:

„СОИТРОН“ ЕООД, ЕИК 202463853, Адрес: гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, „Екс Ес Тауър“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 1, представлявано от управителя Золтан Ваш.
Ако имате каквито и да било въпроси по настоящата информация, както и ако имате предложения и мнение относно начина, по който „СОИТРОН“ ЕООД обработва Вашите данни, моля не се колебайте да се обърнете към нас.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

на уебсайт https://www.soitron.bg/bg/ 
Последно изменение: 01.06.2023 г.

1. Какво са Бисквитките?

Бисквитките са малък код от информация, който се записва от уеб браузъра Ви на хард диска на компютъра Ви. Те често се използват като механизъм от уебсайтовете да запомнят информация за уеб браузъра и историята на активността в него от потребителите, като например кликването на различни бутони, информация за влизане в сайта и използването му през последните месеци или години.

2. Как уебсайтът на „СОИТРОН“ ЕООД използва Бисквитки и какви типове Бисквитки можете да откриете на него?

Той ги използва, за да е възможно предоставяне на максимално добро изживяване на потребителя, докато използва уебсайта https://www.soitron.bg/bg/ и функционалностите му. Също така, използваме нашите бисквитки, за да разработим уебсайта да отговаря на изискванията на потребителите ни и техните интереси, като взимаме предвид кой, кои страници, директории и реклами е видял, колко често посещава конкретни страници и кои страници на сайта са най-популярни сред потребителите. Ние използваме бисквитки, за да показваме най-релевантни реклами на потребителите ни.
Нашият сайт използва следните видове бисквитки, за част от които ни е нужно Вашето изрично съгласие, както е посочено по-долу:
А) Строго Необходими и Функционални (Сесийни) Бисквитки:
Това са бисквитки, които са необходими за успешната работа и функционалност на уебсайта https://www.soitron.bg/bg/. Те включват, например, бисквитки, които позволяват на потребителите да въведат свои данни, във връзка с процедурата по кандидатстване за свободна позиция в „Соитрон“ ЕООД.

Б) Аналитични / Статистически Бисквитки:

Тези бисквитки ни позволяват да разпознаваме и преброяваме броя потребители в анонимизиран вид и да виждаме как потребителите се движат в него и как го използват. Това помага да подобрим начина, по който работят нашите уебсайтове. Чрез използването на тези бисквитки ние не събираме и не обработваме каквито и да било лични данни и идентификатори за Вас или Вашето устройство.

В) Бисквитки за Таргетиране/ Маркетинг:

Тези бисквитки записват посещенията на потребителите и линковете, през които са минали. Те се използват, за да доставят рекламни съобщения, които са релевантни към интересите на различните потребители и също могат да ограничават броя на показвания на реклами.

Г) Бисквитки на трети страни:
Възможно е да използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Някои от тях могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър, както и по-долу в този раздел. Тези бисквитки се зареждат и изпълняват с рекламна (маркетингова) цел.

3. Промени в нашата политика за бисквитките:

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 (тридесет) дни след публикуването им, освен ако е упоменато друго.

4. Може ли потребители на уебсайта да блокират „бисквитките“?

Освен чрез настройките по-горе, Вие можете да промените настройките за поверителност на браузъра си да блокират всички „бисквитки“; това обаче може сериозно да се отрази на функционалността на уебсайта и използването му от Вас, тъй като много уебсайтове може да не функционират както трябва. Вашият браузър може да ви дава възможност да изтривате всички „бисквитки“ при затварянето му. При този вариант, обаче, се изтриват и постоянните „бисквитки“, които могат да съхраняват вашите предпочитания и персонализирани настройки. Възможно е да запазите „бисквитките“, които желаете, тъй като браузърът Ви може да дава възможност да посочите на кои сайтове винаги позволявате или на кои сайтове не позволявате да използват „бисквитки“.

5. Къде мога да намеря повече информация за „бисквитките“?

Подробна информация за това как организациите използват „бисквитки“ можете да намерите на: www.allaboutcookies.org.