СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ ОТГОВАРЯНЕ НА ВЪПРОСИ И ОТГОВАРЯНЕ НА ИСКАНИЯ

Моля, имайте предвид, че съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „ОРЗД“) личните данни, събирани от Вас чрез формата за контакт, която включва име, фамилия, имейл адрес, име на фирма, телефонен номер (по избор) и съдържание на съобщението, се обработват съгласно член 6, параграф 1, буква е), като се вземат предвид разумните очаквания на страните, за целите на законните интереси, преследвани от администратора на данни, т.е. с цел да се отговори на въпроси и да се отговори на искания и запитвания, изпратени от субект на данни. Администратор на Вашите данни ще бъде нашата компания, т.е. SOITRON, s.r.o., със седалище на адрес: Plynarenska 5, 829 75, Bratislava, Словакия, имейл на длъжностно лице за защита на данните (ДЗД) privacy@soitron.com (наричано по-долу „Администратор“). Периодът, за който Вашите лични данни ще бъдат обработвани за тази цел, е не по-дълъг от 2 (два) месеца от момента на събиране на данните. Получатели на данните за тази цел могат да бъдат обработващите лични данни – компании, поддържащи вътрешните информационни технологични системи на Администратора. Предоставянето на тези данни е доброволно. Можете да намерите повече информация за обработката на Вашите данни на нашата уеб страница https://www.soitron.com/privacy/.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

С поставяне на отметка в квадратчето „Съгласявам се с обработката на лични данни за маркетингови цели“ Вие давате съгласието си и за обработката на предоставените данни за маркетингови цели за потенциални клиенти, като изпращане на промоционални материали и новини за услуги и продукти. Периодът, за който данните ще бъдат обработвани за тази цел, е не по-дълъг от 3 (три) години от деня на потвърждението на съгласието или до момента на оттегляне на съгласието за обработката за тази цел. Получатели на данните за тази цел могат да бъдат обработващите лични данни – компании, поддържащи вътрешните информационни технологични системи на Администратора. Предоставянето на тези данни е доброволно.

security2